Accueil > Français > E reo tō ’u > Te ’ori, e reo nō’u (Hiro’a n°152 - Mai Juin 2020)

Te ’ori, e reo nō’u (Hiro’a n°152 - Mai Juin 2020)

Ua fānau tā rāua te tamahine nō Joseph Kimitete, te rahu’a nana’o Nu’uhiva, Ruita e tā na tāne maritē Smith e piti tamahine ; ua mate rā te teina ō nā tamari’i e te tāne. E maha mo’otua e pae hina. Ua pohe i te 25 nō māti 2020 o Louise, ua ‘ori tō na orara’a ta’āto’a...

-->

NATEA MONTILLIER TETUANUI/ DCP - HŌHO’A : TEIKI KIMITETE

Ua fānau tā rāua te tamahine nō Joseph Kimitete, te rahu’a nana’o Nu’uhiva, Ruita e tā na tāne maritē Smith e piti tamahine ; ua mate rā te teina ō nā tamari’i e te tāne. E maha mo’otua e pae hina. Ua pohe i te 25 nō māti 2020 o Louise, ua ‘ori tō na orara’a ta’āto’a.

Ua fānau o Louise Kimitete i Nu’uhiva mā i te matahiti 1939, ua fa’aea i te Tuamotu, e mūto’i tō na metua tāne i ‘ō, e ua ho’i mai i Pape’ete i Vaiami. Nā te vahine hīmene e nai ato’a o Rere, nō Ra’iātea, i ha’api’i ia na te ‘ori, rātou te tahi mau tamari’i, i roto i te uru ha’ari. Ua riro vave o Ruita ei poe nō Rere nō tō na huru tamari’i nō te motu, ‘ahuru mā maha matahiti tō na, tō na ‘ana’anatae e tō na paraura’a nā roto i te reo pa’umotu. Ua ha’api’i i te tu’ura’a ’avae te rima, te ueuera’a e tō Rere here ō te ‘ori.

Rātou te pōti’i Cowan, tō na ia nau hoa, ua haere-tāponi e ueue i te Col bleu*. I muri iho, ua fa’atupu o Mere de Montluc i tō na pupu e ua ha’api’i ā o Louise. I te ‘ahuru mā ono ō tō na matahiti, nā te pupu Heiva e nā Madeleine Mou’a i ho’i noa mai mai Farāni mai, i mono. I parau noa na rāua Lise, tō na hoa, e tauturu ia nō Madeleine, e purera’a ahiahi « Salut » tā rāua, ‘inaha ua haere ia rāua i te i te ha’api’ipi’ira’a ‘ori i te fare ha’api’ira’a nō Pā’ofa’i. I roto i te mau vahine, o Te’ura Bowens. Ua pō. I muri mai, ua ha’amau o Paulina Morgan rāua Coco Hotahota – e pipi ho’i nō Madeleine – i te pupu Tiare Tahiti, e ua ha’api’i ā o Louise i piha’i ia rāua.

I te hō’e mahana, a tahi ra o na i fa’aro’o ai i te pehe Vaihī i te Moulin rouge** nō Pape’eteeuaputahiaonaetereoōte vahine hīmene Firipino. I te matahiti 1961, uafanoiHonolulueuavaiihoite‘ori.I teie nei rā, ua pi’ihia o na e te tahi vahine nō tō na vāhi fa’aeara’a e nehenehe ānei o na e rahu i te tahi ‘ori tahiti i Punohu school e, nō muri iho, nā na i fa’atere roa terā tuha’a. Ua fana’o ia o na i te ha’api’i- ra’a hiaonaitehulaenāmuriitekumu hula Lili-o-ka-lani o tā na i hi’o-hanahana e o tei puta roa i tō na ‘ā’au. ‘Oia ho’i, ua oti tā te Vaihī i te pāpa’ira’a te tu’ura’a ’avae e te rima e te ueuera’a, ‘aita ā ia tō Tahiti. Nā te kumu i heheu ē e ti’a ia tāma’a ti’a te nai, ia fa’atura i te mau faufa’a ō te orara’a– e tano ia ha’api’i te nai i te nehenehe ō te ‘ori, e tano ia pāhono te huru ō te tahi ‘ori i te huru ō te ‘upa’upa, e te vāhi e te ta’ata māta’ita’i i te reira taime. Noa atu te ‘aravihi ō te nai, e ti’a ia vai haeha’a noa. Nō reira, i tō na rirora’a ei ‘orometua ha’api’i, ua au roa ia Louise e māta’itai e ha’api’i mā te hi’o itetahi‘oriōtetahitama,ōtetahimaunai ō te tahi pupu i te taime ha’api’ipi’ira’a, nō te mea ua māramaramahia o na i te tahi taime ē ua tāpae terā nai i te fa’a’itera’a i te tahi ueuera’a ‘ā’au tā na i ‘ore i manuia e fa’a’ite, i te reira taime. Aua’e o Lili-o-ka- lani, ua ta’a ē ha’api’i-tu’utu’u-’ore e ‘eiaha te nai e mana’o ē tei ni’a a’e o na i vetahi ē.

I te mātamua (i te hurira’a fa’aro’o teretitiano, i te hōpe’a ō te tenetere XVIII e tae atu i te rōpūra’a ō te tenetere XX), ua mau roa te ‘ori tahiti i te ārea tau roa ‘aore ra mau ri’i, e ua ‘ino’ino o Louise Kimitete i te ‘itera’a ē, i tō na tau ato’a, ua pāto’i te tahi mau nai pāpū i te hōro’a ia na i tā rātou mau ‘ite. « E te’ote’ora’a, tā na i parau, ia ‘ore e hōro’a, e ‘ore ato’a e fa’ari’i. » Tā na e tātara, ‘eiaha roa e fa’a’ore i te fa’aturara’a ia ‘oe iho e i tō ‘oe ‘āi’a. Nō reira, i te ho’ira’a, ua ha’amau o Louise i tā na ha’api’ira’a i Pā’ofa’i i nua mai i te fare ma’i, e i muri iho ua riro ia ei ‘orometua ha’api’ira’a ‘ori tahiti i te fare ‘upa rau (CAPF) e aua’e ato’a o na i manuia ai teie mai te matahiti 1985. Noa atu te ‘orurehaura’a e vetahi ‘ē, ua ani tūtonu i te mau piha ha’api’ipi’ira’a nehenehe e ua roa’a mai. Ua pāpa’i i te mau tu’ura’a ‘avae, te rima e te ueuera’a, te tuatāpapara’a ō te ‘ori tahiti, tei ni’a ia i te reini roro uira o te Fare ‘upa rau ; tā na pipi ‘aravihi e te poihere, o Vanina Ehu (‘orometua ’ori tahiti) rāua Myrtille Sarciaux (kumu hula). I te mau mahana toru avatea, ua fa’ari’i o Louise Kimitete i te tamari’i, ua rau, o tei haere tāmau mai i te mau matahiti, nō te ha’api’i i te hā’utira’a tino hi’o-maite-hia e ana. Ua ono hānere pipi i roto i te roara’a ō te 26 matahiti ha’api’ira’a. Ua ‘ite rā ho’i o na ē, nō te metua, e vāhi hapa’ora’a tamari’i noa ia te ha’api’ira’a, e fa’a-’eta’eta-ra’a noa ia nō te tahi mau pipi.

Ua ha’api’i ato’a te ‘orometua nu’uhiva i te tahi mau ta’ata pa’ari, o tei riro te itoito a’e e te onoono ei nai feti’a pirū, e o tei riro ato’a iho ei ‘orometua, e o tei ha’amau i te tahi mau ha’api’ira’a ‘ori i te tahi taime.

Nō te rahu i te tahi heiva, hō’ē ‘orira’a, ua pāpa’i o na i te tahi puta e ia puta mai hō’ē mana’o ia ao, i te hi’ora’a i te ha’a ō te mau mahana ato’a, e fātata e fa’a-heita’oto-hia, nō tō na tuatāpapa-tu’utu’u-noa-ra’a, ua tāpa’o ia. Nō hea mai te rahu’a, e ‘ere i te mea faufa’a, i tō na ia mana’o, e nō reira, e nehenehe ato’a te ‘ori tahiti ā te rātere e te popa’ā e manuia, ia tāpae rātou i te heheu i te hīro’a tumu mā’ohi. E riro te mau ta’o, te fa’ata’ira’a, tā rātou ‘aravihi ‘upa’upa ei mana’o ō rātou te rahu’a, e riro ia ei ueuera’a, ei ha’utira’a tino. Ua parau o na : « e paraparau i vetahi ‘ē te ‘ori, mā te ‘ore e ha’amama i te vaha » e parau ato’a o na « te ‘ori, e reo nō ‘u ».

‘ihiparau :
Joelle Berg, ‘orometua ‘ori tahiti, feti’a pirū nō te CAPF, ha’amau e fa’atere ato’a nō tā na pū ha’api’ira’a ‘ori tahiti Te Tuamārama ; e ha’api’i o na i Tahiti e ‘ati a’e te ao ta’āto’a (fenua Canada, Farāni, Tapone, Mehico, Maritē – Californie –, Purutia, mā te tahi mau pipi nō Slovaquie, Slovénie, Suède, Norvège, Poronia, Itaria, Paniora ; māuruuru ia Joëlle o tei hō mai i tā na haruharura’a parau ō Louise Kimitete nō tenuare 2008 (40 minuti).
Teiki Kimitete, tamaroa nō Louise, fa’a’amu e tō na metua rū’au, te rahua nana’o Joseph.

* Col bleu : vāhi ’orira’a popa’ā.
** Moulin rouge : vāhi ’orira’a popa’ā.

-Te ’ori, e reo nō’u (Hiro’a n°152 - Mai Juin 2020) (à télécharger)