Accueil > Français > E reo tō ’u > Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te anuhe, araifa’a, autē (Hiro’a n° 149 - Février 2020)

Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te anuhe, araifa’a, autē (Hiro’a n° 149 - Février 2020)

Teie te tahi mau rā ́au e tupu nei nā ni ́a i nā ́e ́a to ́o piti nō ́Ōpūnohu i Mo ́orea- Te ara-tupuna ́e Te ́e ́a nō te ́āro ́a Pu ́uroa - i fāna ́o i te tahi mau paruai...

-->


Teie te tahi mau rā ́au e tupu nei nā ni ́a i nā ́e ́a to ́o piti nō ́Ōpūnohu i Mo ́orea- Te ara-tupuna ́e Te ́e ́a nō te ́āro ́a Pu ́uroa - i fāna ́o i te tahi mau paruai fa ́a ́ite ́itera ́a i tō rātou fa ́a ́ohipara ́a i roto i te orara ́a ā te Mā ́ohi, i te mātāmua iho ā rā.

Anuhe, Dicranopteris linearis, fougère, Old World forked fern, IND

E anuhe no ́ano ́a mau, e nae ́a a ́e tō na pūpā rau ́ere 1,20 mētera i te teitei ; e ravehia tō na hï ́ata hiri nō te hāmani i te ha ́ape ́e e te ́īrevae i te tau tahito. E tunuhia te ́ōmou ei rā ́au māpē, ́ōmaha ́ōfa ́i e nō te māriri ́aita ́ata.

Ara ́ifa’a, (marq) vianu, kahauta,amiuta Procris pedunculata herbacée, grassy plant, IND

Ia tae te tau, e tupu te ara ́ifa ́a i ni ́a i te mau tumu māpē, e, e hotu o na i te mā ́a ́ute ́ute e auhia e te manu (Fare vāna ́a, 2004). I te mātamua, nō te ́enāta, e ota te mā ́a vianu nō te rapa ́au i te māuiui tāviriviri ́ōpū ́aore ra nō te ha ́amahu i te ma ́i hī.

Autē Broussonetia papyrifera, mûrier à papier, Paper mulberry, POL

I te ́anotau, e ́aua-ha ́a ́ati-hia teie fa ́a ́apu autē i te tahi ́āpo ́o ia ́ore e raea-a ́e-hia i te pua ́a. E tātāhia te ́ao autē ei tapa nō te ́ahu, nō te mau fa ́a ́una ́una i te fenua Itonetia, Meranetia e i Porinetia. O te fenua ́enāta ana ́e tei mau mai i te ́ihi tātāra ́a tapa. E mea ti ́a ia ́atu ́atuhia te tumu autē i te roara ́a ō tō na tupura ́a ; ia ́ā ́ano ana ́e te tumu, e ́ōfatihia te ́āma ́a, e ́ā ́ano ato ́a ia te tapa. I teie ā mahana e fa ́a ́ohipa te mau Pāpua i te ́ao ō te autē, ei taura nā rātou.

IND = indigène ; END ARCh = endémique archipélaire ;
POL = introduction polynésienne ; MOD = introduction moderne

- Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te anuhe, araifa’a, autē (Hiro’a n° 149 - Février 2020) (à télécharger)