Accueil > Français > E reo tō ’u > Te tahi nau faufa’a ri’i nō te ’aerōfai, te ’ā’eho ’e te ’ahi’a (Hiro’a n° 128 - Mai 2018)

Te tahi nau faufa’a ri’i nō te ’aerōfai, te ’ā’eho ’e te ’ahi’a (Hiro’a n° 128 - Mai 2018)

‘Aero-fai, Achyrantes aspera, herbacée, herbaceous plant, IND
‘Ei hāmanira’a rā’au tahiti, e rapa’au te ’aero- fai i te vaha-pē ‘e te māuiui niho (Fare vāna’a, 2004)...

-->

PAR NATEA MONTILLIER TETUANUI, ETHNOLOGUE ET LINGUISTE - CHEF DU BUREAU ETHNOLOGIE AU SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE (SCP) .

‘Aero-fai, Achyrantes aspera, herbacée, herbaceous plant, IND

‘Ei hāmanira’a rā’au tahiti, e rapa’au te ’aero- fai i te vaha-pē ‘e te māuiui niho (Fare vāna’a, 2004).

‘Ua ‘itehia tō na faufa’a ‘ei rā’au-roto nā te ao tā’ato’a nei — i te fenua ‘Īnītia ihoā rā —, nō te tāhe’e ānei, nō te tōmea ‘e nō te māhāhā ahuahu.

‘Ā’eho, Miscanthus floridulus, herbacée, Paci- fic island silvergrass, POL

E tūfetuhia te rauoro nā ni’a mai i te hī’ata marō nō te ‘ā’eho, hou ‘a pātia ai i te rauoro.

‘Ārea i tō na rau’ere, e mau pūpā ‘aihere ia tē rae’ahia e 3 mētera i te teitei, te e tā’amu-firi- hia ‘ei ‘ahu ‘ori, mai te ‘ahu more ra te huru.

E ruru-ato’a-hia ‘o ia ‘ei täpo’i nō te fare, ‘ei vau- vau me’ume’u, ‘aore rā ‘ei marū ro’i.

‘Ahi’a, ‘ahi’a-tea, ‘ahi’a-’ura, Syzygium malaccense, pommier-rose, Pink or Malay apple, POL

E mea ‘uo’uo tō na mā’a hotu, mātoretorehia i te ‘ute’ute.
E fa’a’ohipahia tō na rau’ere ‘e te pā’a nō tō na tumu i roto i te rā’au tahiti.

‘Aita rā ho’i te rā’au pa’ari maita’i ō te tumu
‘ahi’a e fa’a-’ohipa-pinepine-hia.

E mea tārona uri te tīare ‘ahi’a, tei hōho’ahia tō na ‘ūa’a i tō te tīare pūārata ; e mea ‘ute’ute rā teie.

E fa’a’ohipahia te rau’ere nō te rä’au he’a, ‘ō-pa’a ‘e fati.

- Te tahi nau faufa’a ri’i nō te ’aerōfai, te ’ā’eho ’e te ’ahi’a (Hiro’a n° 128 - Mai 2018) (à télécharger)