Accueil > Français > E reo tō ’u > Mānava, e HŌKŪLE’A ! (Hiro’a n° 116 - Mai 2017)

Mānava, e HŌKŪLE’A ! (Hiro’a n° 116 - Mai 2017)

TE TAPAERA’A/TIPAERA’A MAI ‘O HOKULE’A I TE 4 NO TIUNU 1976 I PAPOFA ’I, « PLAGE SIGOGNE », PAPEETE, TAHITI. PAPA’IHIA ‘E ‘OREROHIA ‘E MARC A MAAMAATUAIAHUTAPU, PI’IHIA ‘O MACO TEVANE. (NO ROTO MAI I TE PU’E-FAUFA’A A TE FARE VANA’A).

-->


‘Ua fero ha’amauhia te va’a i te ‘aha mo’a ā TĀNE
‘Ua fero ‘e ‘ua ferohia
‘Ua tāviri ‘e ‘ua tāviriviri
E aha ïa e paruparu ai !
E rere ra iā va’a nā te mata’are rōroa
E rere ra iā va’a nā te mata’are pōpoto

Mai te hiti tautau mai ‘e tae roa i te hiti tautau atu
E va’a ra ē !
E ma’o nui ‘ai-ata ia
E oira’a motumotu i te ‘are rōroa ‘e i te ‘are pōpoto
Inaha ho’i ‘outou na ē !
I te fanora’a mai nā te mōana ‘are fetufetu
Mai HAWAI’I-’Ā mai, te fenua ō te Matau-nui-ā-MĀUI,
te fenua anoa
‘Aore ho’i i ‘itea ē, e tae fa’ahou mai ānei i te fenua
‘āi’a nei
‘A riro atu ho’i i te Toa ō te mōana
Te vai upo’o ti’ati’a noa ra ho’i ‘o ‘Oropa’a-atuamōana
I roto i te pū māta’i, e ‘ore e ‘āueue, e ‘ore e vī
Te ‘are teatea e fāfati ra, e tie niho ïa nō na
‘Aore āna vaha, ‘aore āna reo
E horomi’i noa ra i te ta’ata ‘e i te va’a ta’ata
E ‘ore ho’i e ha’apae i te ari’i
‘Ua fa’aruru, huru fa’aruru ra ‘outou… ‘e inaha, ‘ua
tae mai

Mānava i tō ‘outou taera’a mai
Mā tō ‘outou tere mārama roa ‘e te ataata
Nā te ‘e’a paruparu ō te mōana hāuriuri !
‘Ia ‘āruehia te Atua i te ra’i teitei ra !
Mānava i te fārērei-fa’aho’u-ra’a !

Teie tō tāua ‘āi’a tūpuna
Teie tō tāua hui taea’e
‘Ua ‘ī te ‘ā’au i te pōpou rahi
‘E te’ote’ora’a ho’i ‘outou nā mātou i mua i tō te ao

‘Ia horo te mau ‘arere mai tahatai atu nei i te vao
Mai ‘Apato’a ‘e i Apato’erau
‘E mai te Hiti’a-ō-te-rā ‘e i te To’o’a-ō-te-rā
E fa’aara i te nūna’a ē
E ‘ua pū te ‘ae’ae ō te tere ō HŌKŪLE’A
‘E ‘ua fa’ati’a fa’ahou i te ro’o ō te hui tūpuna

‘Aitō tuiro’o horo mōana ātea
‘Ua tū’oro’oro a’e nei te reva
‘Ua hātuatua i nā pū māta’i ‘o TO’A ‘e ‘o TO’ERAU
‘Ua ‘aehuehu te fenua
‘Ua ‘ūmere i tō tere, e HŌKKŪLE’A
Nā te Tai-Nui, te marae nui ō te ao nei
‘Ua ‘amo’amo nā mata ō TO’ERAU i te tīanianira’a
i te tama ‘o AHURA’I
‘Ua pā te mara’ai, te ‘ōmua iti ō TO’A
‘Ua nā ni’a mai ‘oe i te tua ō ĀTEA-TA’O-NUI
E vai i nā poro e hā, mai te fenua nei ‘e tae roa i te ra’i
‘Ua api ho’i te ‘āere iā na
‘Ua arata’i māite ‘o TINORUA-FATU-MŌANA iā ‘oe
Nā tō na ‘utuāfare mania tīputaputa
‘Ua tonotono i tō na ra ma’o ‘arere ‘ei pāruru nō ‘oe
‘Ei mōana mātahataha a’e nō tō ‘oe na tere
‘Ua fārara ‘e ‘ua puhihauhau ‘o MAOA’E-RA’I-ANEANE
Matahiapo ‘e ari’i ō te māta’i ‘ia fano hau a’e ‘oe i te
‘āi’a nei
Nā MATĀRI’I ‘e ‘o TA’URUA-FAU-PAPA
Mata nō TA’AROA-NUI ‘e nō ĀTEA i tīaniani
i tō ‘oe na tere
‘Ei mata ‘avei’a ho’i nō ‘oe nā te mōana

‘Auē rā ho’i i te pōpou rahi ē !
‘Ua ho’i mai te ohi tei pūrara na
Nā te mōana ātea i tō na pu’e ‘āi’a
‘A hāere ana’e mai rā, e tō mātou mau taea’e !
‘A noho mai rā i ni’a i tō tāua ‘āi’a tūpuna ‘o Tahiti-
Nui-i-te-Vai-Uri-Rau !
Tei ‘ahu i te ‘ahu pūteatea ā TA’AROA ‘e ‘a TĀNE
Tei hei i te rau maire ‘e i te rau huru rau ō te fenua
‘Ei fa’ahanahana iā ‘outou
‘Outou ho’i tei tā’amu fa’ahou i te taura nati ō te ‘ura
I rotopū iā HĀVĀI’Ī-FĀNAURA’A-FENUA
‘E iā VAIHĪ-AHUAHU ā TĀFA›I-›IRI-›URA
I motu na e tini e tini e manotini mārama…

Mānava, e te autahu’a ‘ohipa ō tō ‘oe tere, e
HŌKŪLE’A !
Mānava ‘oe, te tahu’a ‘iritea, e EMORY ē !
‘Oe ho’i, e KAWAINUI, tahu’a pāpa’i !
Tahu’a pāro’o ho’i ‘ōrua
Matamata ‘ōhiti ‘e ta’ere ho’i nō teie fārēreira’a tō
tātou iā tātou iho
Mānava ‘ōrua, e KAVIKA ‘e RODO
Iho tātou ‘ōfefa ā te hui tūpuna
Tei rūrūta’ina i te vi’ivi’i tai
I ‘ore rā i vī, ‘ua mau pāpū rā i te hoe ō HŌKŪLE’A
E huā’ai mau rā ‘outou, e te mau taea’e
Nā TA’AROA, nā MĀUI, nā TĀFA’I-’IRI-’URA, nā HIRO
Te mau ‘ihitai ro’o nui ō te tau ‘āuiui
Tei fa’atenitenihia ‘e tō tātou ra hui tūpuna
Tē fa’ateniteni ato’a atu nei tō te fenua
‘Ua hāmama te ana ō te fenua ‘e te fāri’i pōpou atu nei !

Mānava, e HŌKŪLE’A !

- Mānava, e HŌKŪLE’A ! (Hiro’a n° - Mai 2017) (à télécharger)