Accueil > Français > E reo tō ’u > Na papa e va’u no Hava’i (Hiro’a n° 113 - Février 2017)

Na papa e va’u no Hava’i (Hiro’a n° 113 - Février 2017)


Hava’i e, ‘o ‘oe o te pū e
O te pū o te Hau-Pahu-Nui e
E ‘ōutu tei tai To’erau roa ra...

-->


Hava’i e, ‘o ‘oe o te pū e
O te pū o te Hau-Pahu-Nui e
E ‘ōutu tei tai To’erau roa ra.
E taura’a ia nō te manu ‘ōtaha e
Tamari’i Uturoa ti’a mai ni’a ra
‘A tere i te pū ta’urua nei.

Hau’a ‘urifā nō te moana mai e

‘O Hava’i te fenua
O te pū ho’i ‘oe nō te fe’e ra

‘Ua toro ho’i tō ‘oe hanahana e

Nā Ari’i e vau nō Hava’i
Nā ‘Āvei toa e vau nei e.
- Teie te io’a –
Teie te io’a o te mau ‘Āvei, ‘o Teiva, Feufeu,
Nunaaehau, ‘o Teataotu e

- Teie te io’a –
O te mau ‘Āvei Manavataia, Huriaiterai
Paieotefauroa ‘o Teraipuatata e.

Teie mai nei Tamari’i Uturoa e
Tei ni’a te tahua Vai’ete e

‘Āfa’i mai nei te mau pehepehe
Nō tōna ‘āi’a Hava’i e
Te tōmite e, ‘a hi’o tei au te mana’o e.

E aha ra e, tā’u māuruuru e
Nāna e fa’a’ore roa, i te taiā e.

- Na papa e vau no Hava’i (Hiro’a n° 113 - Février 2017) (à télécharger)