Accueil > Français > E reo tō ’u > PINA’INA’I (Hiro’a n° 109 - Octobre 2016)

PINA’INA’I (Hiro’a n° 109 - Octobre 2016)

Te fā o te ha’utira’a « Pīna’ina’i » o
te fa’afaufa’ara’a ïa i te mau pāpa’i
tumu o te fenua.

-->


Te fā o te ha’utira’a « Pīna’ina’i » o
te fa’afaufa’ara’a ïa i te mau pāpa’i
tumu o te fenua.

Nā te tā’ātira’a « Littéramā’ohi » e fa’atupu
nei i teie fa’anahora’a i te mau matahiti
ato’a mai te matahiti 2011 ra.

« E ti’a ’ia ’iritihia te ta’o mai roto mai i
te puta ’ia pīna’ina’i ’ōia i roto i te ’ā’au o
te ta’ata māta’ita’i. Nā te ta’o e arata’i i te
’upa’upa, te ’ori, te ha’uti ». Nā Moana’ura
Tehei’ura, tahu’a nō te ’ori, i rahu mai i teie
fa’anahora’a.

Māoti ’o Pīna’ina’i e fārerei ai te ta’ata pāpa’i,
te ta’ata tai’o, te ta’ata ‘ōrero, te ta’ata ’ori,
te rohipehe. Māoti te ta’o, te pehepehe, i
hura ai i ni’a i te paepae a Hiro, i pīna’ina’i
ai te mau pāpa’i tumu o te fenua.

I rotopū i te mau ta’ata pāpa’i, tē vai nei tei
tu’ihia te ro’o ’e tē vai ra te mau taure’are’a
’āpī ’aravihi ato’a. E ’āmui mai te mau ta’ata
’ori ’e te mau rohipehe ’aravihi roa a’e mai
roto mai i te mau pupu ’ori o te fenua.

’Ua hina’aro te tā’ātira’a « Littéramā’ohi » e
fa’atāmoni ’ore i teie ha’utira’a ’ia tae rahi
mai te ta’ata nō te fa’aro’o ’e nō te māta’ita’i.

Māoti ato’a te Fare Tauhiti nui, te fare ’oire
nō Pape’ete, te tā’ātira’a Matareva ’e ’o
TNTV e tupu māite ai o Pīna’ina’i.

E tupu te pīna’ina’i 6.16 nō teie matahiti i
te 22 nō ’Ātopa i te fare Tauhiti Nui i ni’a i
te paepae a Hiro i te hora 18 ’e te ’āfa. Mai
tei mātauhia i te mau matahiti ato’a, e mea
tāmoni ’ore ihoa ïa.

Steeve a REEA ta’ata ’ōrero i roto iā
Pīna’ina’i i te matahiti 2014 ’e 2015.

« ’Ohipa faufa’a roa ’ino nā’u te
ha’afaufa’ara’a i te reo tumu o te fenua. Te
tumu ïa vau i fa’aō mai ai i roto i te tā’ātira’a
« Littéramā’ohi », te ha’afaufa’ara’a i te reo
tumu nā roto i te pāpa’i, te tai’ora’a i mua
i te ta’ata.

I te matahiti 2014 tō’u ha’uti mātāmuara’a
i roto ia Pīna’ina’i. ’Ua mātau ho’i au i te
’ite i te mau ta’ata ha’uti e mea tai’o i ni’a
i te tahua. Nā ’ō ra’a ïa vau ē, e mea huru
’ōhie paha ’ia rave. I te reira matahiti, ’ua
huru rahi ri’i a’e te vahine tai’o i hina’aro
ai o Moana’ura e tihepu mai i te tahi mau
tāne nō te fa’a’aifāito. Mea nā reira vau i te
ōra’a atu i roto. ’Ua mā’iti au i te tahi parau
pāpa’ihia e Jacky Bryant « E mā’a te reo ».

I tō’u ha’amatara’a i te mau ha’api’ipi’ira’a,
pāpū roa ai te mana’o o Moana’ura e
fa’atāmau iā’u i tā’u parau. ’Aita roa te reira
i fa’ataupupu iā’u. E ’orometua ha’api’i au i
te fare ha’api’ira’a nō Pā’ōfa’i ’e ’ua mātau
vau i te ha’api’i i te ’ōrero i tā’u mau piahi.
Te mea ta’a’ē i roto ia Pīna’ina’i, tē vai
ra te ’upa’upa, te ’ori. E ti’a ’ia fa’atanomaita’ihia
te ’ōrerora’a i ni’a i te ’upa’upa,
e fa’ataime i te ’ōrero ’ia hina’arohia, pū’oi
atu ai. E fa’atano ato’a i te haerera’a i ni’a i
te tahua i ni’a i te ’ori a te pupu. ’E’ere i te
mea ’ōhie. ’Ia manuia rā te ’ohipa, e ’itehia
ïa te ’aifāitora’a i rotopū i na ’ohipa e toru :
te ’ōrero, te ’upa’upa ’e te ’ori. ’Ua riro ïa
’ei pa’epa’e nō te parau, nō te mau pāpa’i,
’ia pīna’ina’i maita’i ’oia i roto i te ’ā’au o te
ta’ata māta’ita’i. »

- PI-NA’INA’I (Hiro’a n° 109 - Octobre 2016) (à télécharger)