Accueil > Français > E reo tō ’u > ’Oe ! (Hiro’a n° 105 - Juin 2016)

’Oe ! (Hiro’a n° 105 - Juin 2016)

’Oe ! ’O vai ho’i ’oe e parau mai ai ia ’u ē, ’aita e ti’a ia ’u e reo i tō’u reo...

-->


’Oe !
’O vai ho’i ’oe e parau mai ai ia ’u ē,
’aita e ti’a ia ’u e reo i tō’u reo ?
’O vai ho’i ’oe e parau mai ai ia ’u ē,
’aita e ti’a ia ’u e parau i tō’u parau ?
’O vai ho’i ’oe e parau mai ai ia ’u ē,
’aita e ti’a ia ’u e ha’apeu i tā’u peu ?
’O vai ho’i ’oe e ’Oe ?

E ti’a ānei ia ’Oe i te paraura’a ē, e mea
māniania te ta’ū o tā’u pahu ?
E ti’a ānei ia ’Oe i te paraura’a ē, e mea
’āhoahoa te tā’oro o tā’u tō’ere ?
E ti’a ānei ia ’Oe i te paraura’a ē, e mea
’āoaoa te ta’i o tā’u ukulele ?
’Oe, ’o vai ho’i ’oe ?

’Āhiri ’Oe !
E ru’ihia na tō’oe mata i mua i te ’una’una
o te hura ?
E turihia na tō’oe tari’a i mua i te navenave
o te ’upa’upa ?
E to’ahia na tō’oe ’ā’au i te pi’ira’a a te
pehe ?
’Ahē ! ’Atirē i te ha’ama’au ia ’oe e ’Oe !

’A vaiiho mai ia ’u e fa’ahiti i tā’u peu ma te
’ore e fa’ariro te reira ’ei hōpoi’a nā ’oe.
E au ra ïa e, e hōpoi’a huru teimaha ri’i nā
’Oe.
E aha, ’ua papa’ā-roa-hia ’oe, aore rā nō
tō’oe ta’a’ore ?
Ta’a’ore o te fa’ahoruhoru i tō’oe ’ā’au i tā’u
peu.

’Āhiri ’Oe !
’O vai ho’i ’oe e parau mai ai ia ’u ē, ’aita e
ti’a ia ’u e ’ori i tā’u ’ori ?
’O vai ho’i ’oe e parau mai ai ia ’u ē, ’aita e
ti’a ia ’u e fa’a’oto i tā’u ’upa’upa ?
’O vai ho’i ’oe e parau mai ai ia ’u ē, ’aita e
ti’a ia ’u e hīmene i tā’u hīmene ?
’O vai ho’i ’oe e ’Oe ?

E ti’a ānei ia ’Oe i te paraura’a ē, e mea faufa’a
’ore te ora o tō’u reo ?
E ti’a ānei ia ’Oe i te paraura’a ē, e mea parai’o’a
te pou o tō’u parau ?
E ti’a ānei ia ’Oe i te paraura’a ē, e mea pa’o
te huru o tā’u peu ?
’Oe, ’o vai ho’i ’oe ?

’Āhiri ’Oe !
E aha te reo Mā’ohi tumu nā ’oe, e reo
papa’ā ?
E aha te parau Mā’ohi tumu nā ’oe, e parau
nō verā ma ?
’E te peu Mā’ohi, e aha nā ’oe, e peu ’ētene ?
’E ’oe, e aha ’oe, e Mā’ohi aore ra e…
’Ahē ! ’Atirē i te ha’ama’au ia ’oe e ’Oe ?

’Ua pāinu roa vau,
Nō’u te ’ōhure e tā’ue’ue nei i te hura, ’o ’oe
ïa tei ’āhure.
Nā’u e rohi nei nō tō’u maita’i, nā’oe ïa e
rohirohi.
Nā’u e fa’a’oto i tā’u ’upa’upa, nā’oe ïa e
’oto’oto.

’Oe,
Nō ’oe au e ’ori ai i roto i te pōiri,
Nō ’oe au e mū ai tā’u rā’au tō’ere
Nō’oe au e muhu ai tā’u pehe,
’Ia a’a tō’oe ta’oto.

’Ua maere roa vau,
Tē fa’ari’i atu nei au ia ’oe, ’a fa’ari’i ato’a mai
ïa i tō’u mā’ohira’a.
Tē mata ’ata’ata atu nei au ia ’oe, ’a huri mai
ïa i tō aro.
Tē pūpū atu nei au i te here, ’a ’apo mai ïa
te tāipe o tō’u iho.

’Oe,
Nō ’oe au e māmū ai tō’u mā’ohira’a,
Nō ’oe au e mata riri ai tō’u aro,
Nō’oe au e pāto’i ai i tō’u iho,
’Ia riro vau mai ia ’oe ra i te huru.

’Āhiri ’Oe !
’O vai ho’i ’oe e parau mai ai ia ’u ē, ’aita e
ti’a ia ’u e ha’amā’ohi ia ’u ?
’O vai ho’i ’oe e parau mai ai ia ’u ē, ’aita e
ti’a ia ’u e fa’ahiti i tō’u mā’ohira’a ?
’O vai ho’i ’oe e ’Oe ?

E ti’a ānei ia ’Oe i te ’ōpanira’a ia ’u i te
ha’amā’ohi ia ’u ?
E ti’a ānei ia ’Oe i te ’ōpanira’a ia ’u i te
ha’amāhuta i tō’u mā’ohira’a ?
’Oe, ’o vai ho’i ’oe ?

’Ahē ’Oe, ’ahē !
’Eiaha ’oe e fa’ao’e ia ’u i tā’u peu tumu, ’a
vaiiho mai ra ia’u e fa’ahiti iāna.
I teienei ra, e ti’a noa ia’u e fa’ariro i tā’oe
parau ’ei ta’i oe noa, ’eiaha ra ’ei puta ’o’e.

- ’Oe ! (Hiro’a n° 105 - Juin 2016) (à télécharger)